Zawisza Bydgoszcz

Zawisza Bydgoszcz

Aqua+
Kubrak Nieruchomości
Delikatesy Tora
Rentap

REGULAMIN

Regulamin Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA

Zgodnie ze Statutem celem Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA (zwanego dalej Stowarzyszeniem) jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego bydgoskiej piłki nożnej oraz stworzenie warunków do uprawiania tej dyscypliny sportu. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie zawodów lokalnych, krajowych i międzynarodowych, zdobywanie środków finansowych i materialnych na realizację zadań i intensyfikację szkolenia.

I. Kryteria naboru i szkolenie

1. Ustala się następujące zasady obowiązujące przy naborze do szkolenia:

1.1 Przyjęcie zawodnika do Stowarzyszenia odbywa się po złożeniu pisemnej deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego.

1.2 Przed przystąpieniem do pierwszego treningu rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia trenerowi lub do siedziby Stowarzyszenia  wypełnionej deklaracji wraz z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka lub podopiecznego jest dobry i nie ma przeciwwskazań do jego udziału w treningach         i zawodach sportowych.

1.3 W terminie miesiąca od daty podjęcia treningów rodzic lub opiekun prawny winien dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.

1.4 Trener nie może dopuścić do pierwszych zajęć zawodnika jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt I. 1.1 i I. 1.2, a do kolejnych zajęć zawodnika bez zaświadczenia wymienionego w  pkt. I. 1.3.

2. Celem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej w grupach treningowych, tworzących drużyny noszące nazwę:

„Zawisza Bydgoszcz" z dopiskiem rocznika grupy treningowej.

2.1 Szkolenie odbywa się w grupach treningowych, na wskazanych przez Zarząd Stowarzyszenia obiektach.

2.2 Szkolenie obywa się pod opieką wykwalifikowanych trenerów lub instruktorów sportu.

2.3 Zawodnicy objęci są opieką trenerów tylko w wyznaczonym czasie treningu. Odpowiedzialność trenerów za zawodnika rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia i kończy się z chwilą zakończenia treningu.

2.4 Terminy zajęć ustala trener. Zajęcia prowadzone są w wyznaczone dni i w określonych godzinach. O tymczasowej zmianie terminu lub odwołaniu zajęć trener zobowiązany jest powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.5 Trenerzy mogą wybierać ze swojego grona trenera koordynatora, którego zadaniem  będzie w szczególności:

- koordynowanie procesu szkolenia w poszczególnych grupach wiekowych,

- utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Stowarzyszenia,

- zgłaszanie inicjatyw i uwag dotyczących spraw szkoleniowych, propozycji udziału w rozgrywkach, udzielanie pomocy w organizacji wyjazdów na mecze, turnieje i obozy treningowe.

2.6 Do programu szkolenia mogą zostać wprowadzone, jako uzupełniające, zajęcia w innych dyscyplinach sportu, podnoszące ogólną sprawność zawodników. Zajęcia dodatkowe mogą być odpłatne lub nieodpłatne.  Decyzję w sprawie zasad wprowadzenia do programu szkolenia zajęć dodatkowych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po konsultacji z trenerem koordynatorem i trenerami grup.

II.   Opłaty

1. Opłaty które są wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych pomagają w finansowaniu Stowarzyszenia i są przeznaczane na realizację programu szkolenia oraz celów statutowych.

2. Wprowadza się następujące zasady określające wysokość opłat i sposób ich regulowania:

2.1 Wysokość miesięcznej opłaty zawodniczej ustala Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, która z chwilą jej podjęcia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2.2 Miesięczne opłaty zawodnicze powinny być uiszczane z góry, w terminie do 15-tego  dnia danego miesiąca  gotówką  u trenera lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd Stowarzyszenia, za stosownym pokwitowaniem.

2.3 W przypadku braku możliwości  wniesienia opłaty zawodniczej rodzic lub opiekun prawny winien złożyć u trenera pisemne wyjaśnienie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia wraz  z deklaracją terminu uregulowania zaległości.

2.4 Stowarzyszenie nie zwraca opłaty za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningu. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż dwa tygodnie wysokość opłaty należy uzgodnić z Zarządem Stowarzyszenia.

2.5 W przypadku szkolenia rodzeństwa, rodzice lub opiekunowie prawni są zwolnieni z opłaty za kolejne dziecko. W przypadku szkolenia drugiego lub kolejnego dziecka   w Spółce WKS Zawisza Bydgoszcz S.A  opłata wynosi 50% miesięcznej stawki.

2.6 Zarząd Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja materialna, zdrowotna, rodzinna, zdarzenie losowe) podjąć decyzję o stałym lub o okresowym zmniejszeniu wysokości opłaty lub o zwolnieniu z jej uiszczania. Powyższe może nastąpić na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, złożony przez trenera, rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika.

2.7 W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nie zakwalifikowania do szkolenia lub wykreślenia z listy zawodników przez Zarząd Stowarzyszenia, opłata zawodnicza  wniesiona za dany miesiąc nie podlega zwrotowi.

2.8 Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, bez względu na ewentualne przerwy w prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym.

III   Obozy treningowe i wyjazdy na mecze i turnieje towarzyskie.

1. Decyzję w sprawie  organizacji obozu treningowego  i wyjazdu na turniej towarzyski podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

1.1 Organizatorem wyjazdów na mecze i turnieje towarzyskie jest Zarząd Stowarzyszenia. Wyjątek może stanowić sytuacja gdy rodzic lub opiekun prawny zawodnika złoży pisemne oświadczenie, iż zapewni przewóz dziecka na mecz lub turniej własnym środkiem transportu i zapewni mu zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę w trakcie przewozu i pobytu dziecka na imprezie.

1.2 Organizatorem obozu treningowego jest Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd może zlecić organizację obozu licencjonowanemu podmiotowi, posiadającemu stosowne uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie.

1.3 Koszty udziału zawodników w obozach treningowych, turniejach i meczach towarzyskich pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku dobrej kondycji finansowej Stowarzyszenia, Zarząd może partycypować  w powyższych kosztach. 

1.4 W przypadku organizowania wyjazdu do Zarządu Stowarzyszenia, należy:

wyznaczenie trenera - opiekuna grupy,

- uzgodnienie z trenerem grupy terminu wyjazdu i powrotu, miejsca pobytu i kalkulacji kosztów,

ustalanie wysokości, terminu i sposobu wniesienia opłaty przez rodziców lub opiekunów prawnych,

dokonanie zgłoszenia do turnieju lub upoważnienie do tej czynności trenera grupy,

zawieranie umowy z przewoźnikiem i innych umów związanych z wyjazdem.

1.5 Trener (opiekun grupy) dokonuje rozliczenia wyjazdu na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione koszty w terminie 7 dni od daty powrotu.

IV.   Prawa i obowiązki zawodnika, rodziców/opiekunów prawnych

1. Każdy zawodnik ma prawo do:

1.1 Korzystania z opieki trenerskiej,

1.2 Korzystania z obiektów i sprzętu sportowego udostępnianego przez Stowarzyszenie,

1.3 Uczestniczenia w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego.

2. Rodzice, opiekunowie prawni zawodników mają prawo do:

2.1 Aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i grupy szkoleniowej,

2.2 Powoływania ze swojego grona, w porozumieniu z trenerem kierownika drużyny upoważnionego do stałego kontaktu z trenerem, trenerem koordynatorem i Zarządem Stowarzyszenia,

2.3 Składania Zarządowi Stowarzyszenia propozycji i uwag dotyczących działalności grupy treningowej. Rodzice, opiekunowie prawni mogą wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą  o zorganizowania zebrania w sprawach grupy treningowej,    z udziałem członka Zarządu Stowarzyszenia, 

2.4 Przejawiania wszelkich inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu integracji grupy treningowej i prezentowania jej na zewnątrz. Oczekiwana jest szczególnie:

- pomoc w opiece nad zawodnikami w czasie wyjazdów,

- pomoc w organizacji turniejów,

- aktywność sponsoringowa,

- prowadzenie strony internetowej drużyny,

3. Obowiązkiem zawodnika jest:

3.1 Uczestnictwo w treningach i meczach swojej drużyny.

3.2 Wykonywanie poleceń trenera lub osoby prowadzącej zajęcia.

3.3 Bezwzględnie zgłaszanie trenerowi wszelkie objawy dolegliwości zdrowotnych, które wystąpiły w trakcie trwania treningu.

3.4 Kulturalne zachowanie  wobec trenera, swoich kolegów i ich rodziców/opiekunów oraz innych osób uczestniczących w meczach, treningach lub wyjazdach.

3.5 Dbanie o sprzęt wydany do treningu, wyznaczeni dyżurni odpowiedzialni za sprzęt winni zdać go po treningu.

3.6 Pozostawianie boiska i szatni w należytym porządku po treningu lub meczu.  

3.7 Stawianie się na zbiórce przed meczem lub wyjazdem w wyznaczonym przez trenera czasie.

3.8 Przestrzeganie zasad:

„ Jeden za wszystkich wszyscy za jednego", „Zawiszacy zawsze razem".

3.9 W stosunku do przeciwników stosowanie zasady fair-play.

3.10 Kierowanie się zasadą, że na boisku walczę o wynik całej drużyny.

3.11 Godne reprezentowanie barwy klubu na boisku i poza nim.

3.12 Pomaganie w pracach porządkowych oraz innych czynnościach, wpływających na dobry wizerunek Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza.                                     

3.13 Nie zaniedbywanie obowiązków szkolnych.                  

4. Obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych zawodników jest:

4.1 Przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia. Rodzice i opiekunowie prawni biorą odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia przez ich dziecko lub podopiecznego.

4.3 Dopilnowanie przeprowadzenia badań lekarskich dziecka.

4.4 Kulturalne zachowanie na treningach i meczach,  nie podważanie autorytetu trenera, zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Zgłaszanie  wszelkich  problemów i zastrzeżeń do trenera prowadzącego, trenera - koordynatora  lub do Zarządu Stowarzyszenia.

4.4 Przestrzegania regulaminów obiektów na których się znajdują.

4.5 Akceptowanie sponsorów wskazanych przez Zarząd Stowarzyszenia i zgoda na umieszczenie logo lub reklamy sponsora na strojach sportowych swojego dziecka lub podopiecznego,

4.6 Powiadamianie trenera o wszelkiej działalności sportowej, w której dziecko lub podopieczny, uczestniczy poza Stowarzyszeniem Piłkarskim Zawisza.

V.    Ustalenia końcowe

1. Formalna akceptacja Regulaminu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza odbywa się poprzez podpisanie deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika.  Regulamin i deklaracje są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, u trenera prowadzącego oraz na stronie internetowej www. zawisza.bydgoszcz.eu oraz stronach internetowych poszczególnych drużyn.

2. Rodzice i opiekunowie prawni  akceptując powyższy Regulamin Stowarzyszenia, wyrażają zgodę na udział dziecka lub podopiecznego w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza, na poznanych i opisanych w powyższym Regulaminie zasadach, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka   w celach promocyjnych Stowarzyszenia.

3. W przypadku zaległości finansowych lub naruszenia zasad Regulaminu Stowarzyszenia dziecko może zostać skreślone z listy zawodników Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA. 

4. Zarząd może podjąć decyzję o wykreśleniu piłkarza z listy zawodników Stowarzyszenia w przypadku podjęcia przez zawodnika Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza treningów piłki nożnej w innym klubie, stowarzyszeniu, akademii piłkarskiej oraz w przypadku reprezentowania w meczu innego klubu, stowarzyszenia lub akademii piłkarskiej.*

5. Wykładnia zapisów zawartych w Regulaminie Stowarzyszenia należy do Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA..

6. Decyzje w sprawach, które nie zostały ujęte w Regulaminie Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA..

7. Zmiany w Regulaminie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od 01.10.2014 r.

 

*(V.4) - nie dotyczy rozgrywek szkolnych

 

Zał.

Uchwała Nr 2/IX/2017

1. Na podstawie pkt II.2.1 Regulaminu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza, Zarząd Stowarzyszenia ustala od 01.09.2017 r. wysokość miesięcznej opłaty zawodniczej na 90 zł.

Uchwała Nr 1/XII/2015

1. Na podstawie pkt II.2.1 Regulaminu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza Zarząd Stowarzyszenia ustala od 01.01.2016 r. wysokość miesięcznej opłaty zawodniczej na 70 zł. Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, bez względu na ewentualne przerwy prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym.

2. Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza zmienia treść pkt II.2.8 Regulaminu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza, który z dniem 01.01.2016r. otrzymuje brzmienie: Opłata zawodnicza  jest  płatna miesięcznie, przez okres 12 m-cy w roku, bez względu na ewentualne przerwy w  prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym.

Uchwała Nr 1/IX/2015

1. Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza zmienia treść pkt V.4 Regulaminu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza, który z dniem 01.09.2015r. otrzymuje brzmienie: Zarząd może podjęć decyzję o wykreśleniu piłkarza z listy zawodników Stowarzyszenia w przypadku podjęcia przez zawodnika Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza treningów piłki nożnej w innym klubie, stowarzyszeniu, akademii piłkarskiej oraz w przypadku reprezentowania w meczu innego klubu, stowarzyszenia lub akademii piłkarskiej.


.
cofnij
Klub100
Tabela

Seniorzy Rozgrywki IV liga

P.ZespółM.Pkt.Bram.
1ZAWISZA133244-16
2Włocłavia133149-9
3Lider122944-12
4Sportis132631-13
5Kujawianka142530-22
6Chemik122122-15
7Pogoń Mogilno122024-21
8Wda Świecie131828-30
9Sparta131819-20
10BKS Bydgoszcz111721-18
11Lech Rypin111617-25
12Unia Gniewkowo121421-34
13Cuiavia131416-32
14Chełminianka131319-29
15Legia Chełmża121113-23
16Kujawiak Kowal121014-20
17Start Pruszcz11813-23
18Orlęta11711-32
19KS Brzoza13315-57
Partner techniczny
Herb Województwa